Dansk Sejlunion 23 marts 2021

OBS

I Dansk Sejlunion glæder vi os over Folketingets udmelding om, at vi nu igen kan mødes og sejle sammen i større grupper.

Den 18. marts hævede politikerne atter forsamlingsforbuddet for den organiserede udendørsidræt til 50 personer gældende fra mandag den 22. marts.

Det lempede forsamlingsforbud på 50 personer gælder dog kun for den organiserede foreningsidræt. Det betyder eksempelvis, at du som sejler i privatregi eller som udbyder af kommercielle sejleraktiviteter fortsat er underlagt de generelle forsamlingsforbud.

Der er desuden lagt op til en åbning af indendørsidrætten i de kommende uger

Den 21. april åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om coronapas. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

Den 6. maj åbnes med coronapas for indendørs idræt for voksne over 18 år. Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.

I tredje omgang pr. 21. maj åbnes med coronapas de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de forrige faser.

Vi forventer, at etapeåbningen af indendørsidrætten også gælder klubhuse, som hidtil har været kategoriseret under 'indendørsidræt', men vi afventer stadig klarhed på det punkt.

Vi informerer yderligere, når vi ved mere.

Dansk Sejlunion fra 1 marts 2021

Spørgsmål og svar om sejlsport og corona

Gældende fra 1. marts 2021

Dansk Sejlunion får mange henvendelse med spørgsmål om corona. Vi har herunder samlet de hyppigste. Svarene kan ses som gode råd til sejlklubber og sejlere om, hvordan de bedst forholder sig under de gældende corona-restriktioner.

Overordnet

 1. Hvorfor er sejlsporten underlagt corona-restriktioner?
  1. Hele samfundet er underlagt restriktioner for at undgå smittespredning.
  2. Idrætten udgør samlet set en meget stor del af aktiviteten i samfundet (med 1,9 mio. udøvere i DIF og 1,6 mio. udøvere i DGI). Derfor betyder det samlet set en stor forskel for smittespredningen, hvad vi allesammen gør i disse tider.
  3. Som en del af DIF-idrætten med mange udøvere kan vi ikke gå egne veje.
  4. Vi kan ikke se bort fra, at der er en reel smitterisiko blandt aktive sejlere, ligesom der blandt sejlere er mange ældre, som er i en særlig risikogruppe.
 2. Hvorfor er retningslinjerne strengere i sejlsport end andre steder?
  1. Sejlsport er underlagt helt de samme regler, retningslinjer og anbefalinger, som gælder for andre idrætter i den kategori, som hedder ”udendørs idrætter uden kropskontakt”.
  2. Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriet har på nogle punkter pålagt idrætten at følge lidt strengere forholdsregler end samfundet i øvrigt, fordi vi er mange idrætsudøvere med fysisk aktivitet.
  3. Andre steder har vi lempeligere vilkår, herunder at vi nu som organiseret foreningsidræt må samle op til 25 personer, mens forsamlingsforbuddet de fleste andre steder i samfundet er på fem.
  4. Dansk Sejlsport ønsker ikke at lave anbefalinger, som går imod de retningslinjer, som DIF har aftalt med Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen.
  5. På enkelte områder har Dansk Sejlunion ”oversat” retningslinjerne, så de giver mening for sejlere og sejlsport.
  6. Tilsvarende har andre forbund tilpasset retningslinjerne til netop deres forhold.
 3. Skal man følge anbefalinger og retningslinjer?
  1. Anbefalinger og retningslinjer er ikke ”love” og ”regler”. Alligevel opfordrer Dansk Sejlunion til, at alle sejlklubber og sejlere følger dem.
  2. Det skyldes dels, at det faktisk gør en forskel, hvad sejlere og andre idrætsudøvere gør for at begrænse smitten.
  3. Det skyldes også, at vi er bedst tjent ved, at vi og DIF selv fastlægger, hvordan vi bedst passer på hinanden, i stedet for at myndighederne går ind med endnu mere rigide regler.
  4. Endelig er sejlsporten – og andre idrætter – meget privilegerede i forhold til tilskud og andre gode vilkår i Danmark. Derfor er det i vores egen interesse at fremstå som ansvarlige og positive medspillere i en svær tid for hele samfundet.
  5. Man kan ikke blive straffet for at undlade at følge anbefalinger og retningslinjer.

Forsamlingsforbuddet

 1. Hvad er forsamlingsforbuddet?
  1. Fra 1. marts er det tilladt at samle 25 personer til udendørsaktivteter.
  2. Loftet på 25 personer gælder kun såfremt, der er tale om organiseret foreningsidræt, ellers er loftet fortsat på fem personer.
  3. Forsamlingsforbuddet på 25 personer gælder både børn og voksne.
  4. Det er muligt at træne flere grupper af 25 personer samtidig. Læs mere om mulighederne under menupunktet Træning.
  5. Ved kapsejlads er det tilladt at samle op til 500 personer, såfremt retningslinjer for opdeling af grupper overholdes. Se mere under menupunktet Kapsejlads.
  6. Politiet håndhæver forbuddet, og der gives bøde på 2.500 kr. pr. person for overtrædelse.
  7. Der skelnes ikke mellem vand og land. Forbuddet gælder således også på havet.

Afholdelse af generalforsamling

 1. Må vi fortsat afholde fysisk generalforsamling under den nuværende nedlukning, og hvilke forholdsregler gælder? 
  1. Nej. Det er ikke muligt at afholde generalforsamlinger og undervisning indendørs, uanset om deltagerne sidder ned med ansigtet i samme retning.
  2. Husk, I altid har mulighed for at gennemføre generalforsamlingen digitalt.
  3. Det er muligt at gennemføre teoriundervisning udendørs for op til 25 personer, såfremt retningslinjer om afstand etc. overholdes.
  4. Her kan du finde råd og vejledning fra Danmarks Idrætsforbund om afholdelse af generalforsamling under nedlukning. 

Foreningsaktiviteter og bådklargøring

 1. Må vi afholde andre aktiviteter i klubben?
  1. Aktiviteter forbundet med det sportslige aspekt af foreningslivet er tilladt under det gældende forsamlingsforbud. Det betyder eksempelvis, at det er muligt at gennemføre forårsklargøring af klubbens både.
  2. Der skal dog være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbud, afstandskrav m.v. efterleves.
  3. Sociale aktiviteter, fx fester, fællesspisning og klubaftener, er ikke tilladt for nuværende.

Mundbind

 1. Skal der bæres mundbind i klubhuse?
  1. Ja. Der skal bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.
  2. Klubhuse og andre idrætsfaciliteter skal dog foreløbigt holdes lukket.
  3. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover.
 2. Skal der bæres mundbind under træning?
  1. Nej, der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere.
  2. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætspladsen, hvor aktiviteten skal udføres, hvis man møder omklædt.

Afstand og kropskontakt

 1. Hvad er afstandskravet?
  1. Vi skal indtil videre holde to meters afstand til hinanden.
  2. Det er dog tilladt at dyrke idræt med kropskontakt.
  3. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Dog skal I have ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
  4. Hvis muligt, skal der derfor holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.
  5. Hvis afstandskravet på 2 meter ikke kan overholdes, anbefaler vi, at man så vidt muligt sejler med fast(-e) makker(-e) eller med sin familie. 
  6. Sejlerne og klubben skal overveje, hvordan man kan undgå kontakt.
 2. Må vi have kropskontakt?
  1. Se ovenfor.
  2. Det anbefales, at minimere andelen af tid med kropskontakt særligt ansigts- til ansigtskontakt.
  3. Under alle omstændigheder anbefales det at følge Sundhedsmyndighedernes råd om hygiejne og kontaktsmitte.

Klubhuse, omklædningsrum, toiletter m.v.

 1. Må vi benytte klubhuset?
  1. Nej. Indtil videre skal alle indendørs idrætsfaciliteter, herunder klubhuse, være lukket.
  2. I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., må der indtil videre kun tilbydes mad til take away.
  3. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. hygiejne, rengøring og ingen fysisk kontakt skal respekteres.
  4. Alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter skal aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv. Anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.
 2. Må vi benytte omklædningsrum og toiletter?
  1. Det er tilladt at benytte toiletfaciliteter, omklædningsrum og opbevaringslokaler med henblik på kortvarigt ophold i forbindelse med træning, undervisning eller kapsejlads.
  2. Brug af faciliteterne må kun ske under forudsætning af, at retningslinjer om afstand etc. overholdes.
  3. Faciliteter skal rengøres hyppigt, og de generelle anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne om hygiejne (sæbe og håndsprit bør være tilgængelige, og stofhåndklæder bør ikke benyttes) og om at holde behørig afstand overholdes.
  4. Faciliterne skal også indrettes, så der undgås kødannelse.
 3. Må vi benytte badefaciliteter? 
  1. Nej. Ikke for nuværende.

Kapsejlads

 1. Må vi sejle kapsejlads og aftenmatch?
  1. Ja, såfremt at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 25 personer overholdes, og at der minimum holdes to meters afstand til andre. Disse begrænsninger gælder både i havn, under aktiviteten (kapsejladsen) og under sejlads fra havn til sejladsområde – og retur.
 2. Hvad betyder forsamlingsforbuddet for kapsejlads?
  1. Der må ikke afvikles en kapsejlads, hvor flere end 25 personer er samlet samtidigt.
  2. Begrænsningen på 25 personer, inkl. evt. officials (baneleder, hjælpere, tilskuere, forældre..), gælder også startlinjen – uanset hvor lang denne er.
  3. Hold mindst 2 meters afstand, se mere under Afstand og kropskontakt.
 3. Kan vi arrangere kapsejlads for flere end 25 personer?
  1. I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes kapsejladser med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere samme sted samme tid end forsamlingsforbuddet tillader (25 personer).
  2. Der er følgende muligheder for at gennemføre arrangementer med flere end 25 personer (og højst 500 i alt):
   1. Kapsejladser, hvor deltagerne spredes over et meget stort areal – fx distancekapsejladser. Her er betingelsen, at der på intet tidspunkt er mere end 25 personer samlet på det samme område, fx i forbindelse med startafviklingen.
   2. Flere stævner i stævnet, fx flere samtidige DM’er, hvor hver klasse har sin egen bane og sit eget område i land. Deltagerne må ikke blandes hverken på vandet eller i land.
   3. Inddeling i grupper, hvor der først deltager 25 personer, som tager hjem, inden næste gruppe på op til 25 personer tager på vandet.
  3. Det vil kræve planlægning der sikrer at forbuddet mod at forsamles i grupper på mere end 25 personer til enhver tid overholdes. Dette kan fx ske via forskudt afgang/ankomst fra/til havn, anvendelse af omvendt respit starter for kølbåde etc.
  4. Det anbefales at være særdeles omhyggelige med adskillelse af deltagerne, så der ikke er tvivl om, at der ikke er samlet mere end 25 personer.
  5. Man må som arrangør prøve at tænke ”hvordan ser det ud fra land, eller hvis politiet kommer forbi?” I sidste ende er det lokale politi, som afgør, om de betragter forbuddet som overtrådt.
  6. Lav eventuelt en tydelig markering af både i hver gruppe, fx ved hjælp af farvede vimpler til mastetoppen.
  7. Undgå baneformater, hvor sejlerne mødes (hvilket de gør på traditionelle op/ned baner).
  8. Overvej at bruge forskellige baneformater eller mærker for forskellige grupper.
  9. Vær særlig opmærksom på at undgå trængsel i havnen og ved udsejling/ankomst til havn.
  10. Hold grupperne effektivt adskilt.
  11. Klubber, som går med tanker om større stævner/kapsejladser, opfordres til at kontakte Dansk Sejlunions kapsejladsansvarlige direkte for at få vurdering af, hvorvidt dette er muligt inden for de kendte rammer. Dansk Sejlunion har dog ikke myndighed til at give en forpligtende fortolkning.
 4. Hvad med distancesejladser?
  1. Her gælder det om at undgå at samles flere end 25 personer – særligt i forbindelse med starten og udsejling/ankomst til havn.
  2. Ved ”store” formater anbefales det at kontakte Dansk Sejlunions kapsejladsansvarlige for at få særlig rådgivning.
 5. Må vi holde skippermøder og andre fælles aktiviteter?
  1. Der må gerne afholdes skippermøde, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves.
   Sociale aktiviteter, fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., er ikke tilladt for nuværende.
 6. Ideer til ”andre kapsejladsformer”?
  1. Dansk Sejlunion foreslår, at man benytter gamle eller nye kapsejladsformer for at undgå at bringe sejlerne for tæt sammen og undgå at for mange personer er samlet. Få inspiration i de følgende punkter:
  2. Sejle match race.
  3. Sejle tripple race.
  4. Sejle et format, hvor flest mulige mærker skal rundes inden for et bestemt tidsrum, fx 24 timer eller 2 timer.
  5. Sejle med færre personer, fx kun 2, i hver båd.
  6. Starte forskudt efter omvendt respit/handicap (de langsomste både starter først.
  7. Starte med ”harestart” uden startlinje/officials. En båd er ”hare”, som sejler på bagbord halse foran hele feltet. Alle andre både skal sejle på styrbord halse bag om ”haren”.
  8. Sejle mod sig selv på tid ved at gentage samme distance flere gange.
  9. Sejle mod hinanden ved at tracke sejladsen og sammenligne tider på den baggrund, selvom man ikke starter samtidig.
  10. Tag i mål fra mole eller ”dommertårn”.
 7. Hvilke mærker og udstyr kan vi benytte?
  1. Det anbefales at minimere brugen af grej og udstyr, som flere berører.
  2. Det anbefales at benytte faste mærker – både for at minimere behovet for officials og for at undgå berøring af grej og udstyr.
 8. Hvad med følgebåde og officials?
  1. Vi anbefaler at minimere antallet af officials og følgebåde på vandet.
  2. Vi anbefaler at prioritere sikkerhed frem for håndtering eller optimering af startlinje og bane.
  3. Officials bør passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
  4. Officials bør anbefale deltagere med sygdomstegn at blive hjemme.
 9. Gælder de sædvanlige kapsejladsregler?
  1. Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg har udarbejdet et ”corona tillæg” til kapsejladsreglerne, hvor definitionerne ”Holde klar”, ”Mærke-plads” og ”Plads” er tilpasset den generelle anbefaling om at holde afstand (2 meter), se Tillæg CV - Regler for Covid‐19 kapsejlads (pdf).
  2. Dansk Sejlunion anbefaler, at dette tillæg benyttes, så længe der er særlige anbefalinger om at holde afstand (2 meter).
  3. Tillægget gælder når det er anført i indbydelsen og sejladsbestemmelserne.
  4. Dansk Sejlunion anbefaler sejlerne at undlade at sejle ind i situationer, hvor der er risiko for at forsamlingsforbuddet overtrædes, eller hvor der ikke er mulighed for at holde afstand.
 10. Kapsejlads under DH – ændring af mål
  1. Mange kølbåde er i websejler registreret med en sejlføring optimeret til en fuld besætning. Ændring af bådens sejlføring (sejlmål) i websejler er gratis - læs her hvordan det gøres.

Træning

 1. Må vi afholde træning i sejlklubben?
  1. Ja, træningsaktivitet er mulig, så længe at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 25 personer overholdes, afstandskravet respekteres (se mere under Afstand og kropskontakt), og Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om hygiejne og at undgå kropskontakt iagttages. 
  2. Der kun kan gennemføres træning for mindre grupper af fx joller og windsurfere. Husk, at træneren tæller med, når der tælles til 25.
 2. Hvordan håndteres forsamlingsforbuddet?
  1. Se under det tidligere separate afsnit om forsamlingsforbuddet.
  2. Forbuddet gælder både på land og på vandet.
  3. Forældre tæller med. Derfor bør forældre ikke være tilstede på havnen, men kun transportere børn og unge, hvis de ikke selv kan klare transporten.
  4. Det anbefales at inddele sejlerne i mindre grupper.
 3. Hvordan håndteres flere grupper på land?
  1. Det anbefales at planlægge træningen omhyggeligt, så ugen udnyttes bedst muligt. Lad grupperne møde på forskellige tidspunkter eller på forskellige dage. Tag hele ugen i brug.
  2. Udnyt pladsen på land optimalt, så de enkelte grupper af sejlere rigger til og af langt fra hinanden. Inddel og marker gerne felterne på land meget tydeligt.
  3. Lav felterne tilstrækkeligt store til, at der er mindst 2 meter mellem hver båd, når der rigges til eller af.
  4. Undgå, at sejlere bliver blandet eller går gennem områder, hvor en anden gruppe opholder sig.
  5. Pas på med trængsel eller blanding af flere grupper på slæbestedet eller i havnen i øvrigt.
 4. Hvordan håndteres flere grupper på vandet?
  1. På vandet anbefales det at lade grupperne træne langt fra hinanden. Vi har ikke nogen anbefaling til afstand, men det skal være tydeligt (fx fra land), at der er tale om forskellige aktiviteter.
  2. Man må som arrangør prøve at tænke ”hvordan ser det ud fra land, eller hvis politiet kommer forbi?”
  3. Lav eventuelt en tydelig markering af bådene i hver gruppe, fx ved hjælp af farvede vimpler til mastetoppen.
  4. Det anbefales at benytte forskellige mærker på vandet.
  5. Overvej også at undgå baneformater, hvor sejlerne mødes (hvilket de gør på traditionelle op/ned baner).
  6. Overvej at bruge forskellige baneformater eller mærker for forskellige grupper.
  7. Vær særlig opmærksom på at undgå trængsel i havnen og ved udsejling/ankomst til havn.
  8. Det anbefales at undgå at være ”for mange” grupper i nærheden af hinanden.
 5. Skal der være en træner tilstede?
  1. Der skal være en træner/frivillig til stede, når der er tale om træning/aktiviteter for børn og unge.
 6. Hvad skal træneren være opmærksom på - generelt og i land?
  1. Trænere skal passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje, eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
  2. Trænere bør afvise sejlere med sygdomstegn.
  3. Trænere skal rådgive sejlerne om at holde afstand og om de kendte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. hygiejne og forebyggelse af smitte.
 7. Hvad skal træneren være opmærksom på, på vandet?
  1. Træn kun, når forholdene er gode, og det ikke kan forventes, at der er behov for assistance til kæntrede sejlere.
  2. Overvej, om urutinerede sejlere kan træne sikkert.
  3. Hold god afstand til sejlerne.
  4. Prioriter sikkerhed frem for instruktion eller optimering af bane.
  5. Kommuniker fx ved brug af aftalte lyd- og håndsignaler.
  6. Lad være med at råbe, når du er tæt på sejlerne.
  7. Hold øje med, at sejlere ikke klumper sig sammen – det gælder både på vandet og ved ind- og udsejling fra havn.
  8. Hold øje med, at sejlerne ikke blander sig med andre grupper.
  9. Benyt gerne det særlige tillæg til kapsejladsreglerne (se under kapsejlads), hvor afstandskravet er indarbejdet.
 8. Kan vi træne alene?
  1. Voksne sejlere kan træne alene. Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen, har offentliggjort en række øvelser, som den enkelte sejler kan benytte. De findes her: https://dansksejlunion.dk/talent-og-elite/sejltraening.
 9. Må vi benytte klubbens både og udstyr?
  1. Det anbefales at benytte egne både, joller, boards og eget udstyr.
  2. Det anbefales, at klubbens udstyr benyttes af så få forskellige personer som muligt
  3. Hvis klubbens joller og udstyr benyttes, anbefales det at vaske disse grundigt før og efter brug – og gerne afspritte de flader, der berøres
  4. Hvis dragter og redningsveste benyttes af flere, skal disse afvaskes efter hver bruger
 10. Hvad med RIBs og andre trænerbåde?
  1. Det anbefales, at samme båd benyttes af så få personer som muligt.
  2. Det anbefales, at bådene vaskes grundigt med sæbe før og efter brug.
  3. Det anbefales at spritte kontaktpunkter grundigt af efter brug (fx rat, gear, starter, ponton, m.v.).
 11. Råd til sejlere
  1. Ingen skal deltage mod deres vilje.
  2. Vask hænder, brug håndsprit og nys i dit ærme.
  3. Hvis man har symptomer eller er syg, skal man ikke møde til træning.
  4. Hold afstand på land og på vandet. Mindst 2 meter til andre sejlere i din egen gruppe. Og bliv i din gruppe.
  5. Vurder, hvorvidt du i eksempelvis en tomandsjolle kan opretholdet afstandskravet på 2 meters afstand. Undgå kropskontakt og ansigt-til-ansigt kontakt.
  6. Lad være med at råbe ind i ansigtet på andre i båden.
  7. Vask klubbens båd og udstyr af efter brug.

Sejlerskole, prøver m.v.

 1. Må vi undervise i Sejlerskolen?
  1. Ja. Det er muligt at undervise udendørs i sejlerskolen, hvis forsamlingsforbud, afstandsanbefalinger etc. overholdes.
 2. Må vi holde undervisning indendørs?
  1. Nej. Vi opfordrer til at holde kurser digitalt.
 3. Må vi afholde teoretiske duelighedsprøver og yachtskipperprøver?
  1. Ja, hvis de afholdes digitalt. For nuværende er det ikke tilladt at afholde teoretiske prøver med fysisk tilstedeværelse indendørs.
  2. Prøver må dog gerne afholdes udendørs, hvis anbefalinger om afstand etc. efterleves.
 4. Må vi afholde praktiske duelighedsprøver?
  1. Ja. Så længe anbefalingerne om afstand, forsamlingsforbud og andre gældende restriktioner overholdes.
 5. Hvilke bådtyper må vi sejle i?
  1. Dansk Sejlunion overlader det til den enkelte klub og sejlerskole at vurdere, om bådene er egnet til undervisning og aktivitet i lyset af anbefalingen om at holde 2 meters afstand og undgå kropskontakt.
 6. Hvilke forholdsregler skal vi tage i båden?
  1. Anbefalingen om at holde 2 meters afstand skal overholdes.
  2. Dog er idræt med kropskontakt tilladt, hvis man er særlig opmærksom på at forebygge smitte.
  3. Undgå så vidt muligt kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt.
  4. Overvej at inddele båden med tape i tydeligt markerede felter for den enkelte elev/instruktør.
  5. Vask båd og grej grundigt før og efter brug. Sprit det grej af, som berøres, fx rorpind eller rat (også hvis der sejles med handsker).
  6. Der skal bæres mundbind.
  7. Alle hygiejneforanstaltninger skal intensiveres.
 7. Hvilke forholdsregler bør instruktører tage?
  1. Instruktører skal passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje, eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
  2. Instruktører skal tilrettelægge undervisningen, så afstandskrav overholdes og kropskontakt undgås.
  3. Instruktører bør afvise sejlere med sygdomstegn.
  4. Instruktører skal rådgive sejlerne om at holde afstand og om de kendte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. hygiejne og forebyggelse af smitte.
  5. Instruktører skal holde særlig stor afstand ved instruktion og undlade at råbe.
  6. Instruktører skal bære mundbind.
 8. Har I samlet overblik over, hvilke råd og vejledninger der findes til sejlerskoler og fritidssejlerprøver Corona?
  1. Download 'Vejledning til censorer og i Y3 og Y1'
  2. Download 'Vejledning til praktiske fritidssejlerprøver'
  3. Download 'Vejledning til sejlerskoleaktiviteter'
  4. Download 'Vejledning til teoretiske duelighedsprøver'
  5. Download 'Vejledning til teoriundervisning i sejlerskoleregi'

Gode råd til sejlklubber og medlemmer

 1. Overordnede råd
  1. Klubberne bør i tvivlstilfælde anlægge et forsigtighedsprincip.
  2. Husk at overholde forsamlingsforbuddet og at holde 2 meters afstand. Forældre tæller med i begrænsningen på 25 personer og bør derfor alene transportere børn til og fra træning - men ikke opholde sig på havneområdet eller deltage i tilrigning m.v.
  3. Klubbens ledelse bør aktivt medvirke til, at aktiviteterne kan gennemføres på betryggende vis – evt. ved udpegning af ”coronavagter”, som bærer særlige veste.
  4. Ingen deltager mod egen vilje.
 2. Hygiejne, helbred og omtanke
  1. Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre.
  2. Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70- 85%) tilgængeligt.
  3. Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  4. Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed.
  5. Gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 3. Faciliteter og udstyr
  1. Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene (download Sundhedsstyrelsens plakat ovenfor).
  2. Eventuelle lokale begrænsninger fra fx kommune, havnemyndighed eller politi skal efterleves. Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
  3. Klubbens både, brætter, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt.
  4. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig rengøring, afspritning og/eller fx to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn.

Fritidssejlads

 1. Hvilke regler og anbefalinger gælder for mig, der sejler privat?
  1. Det er ikke tilladt at samles flere end fem personer på offentlige steder, hvis der ikke er tale om organiseret foreningsidræt. 
  2. Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx at holde afstand, når man mødes, og at overholde det gældende forsamlingsforbud. Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.
  3. Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte.
  4. Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere end forsamlingsforbuddet foreskriver – hverken på land eller på vandet.
  5. Med det nye afstandskrav skal vi holde min. to meters afstand til andre i båden samt på havnen, såfremt man ikke er fra samme husstand.

Sejlads til andre havne eller lande

 1. Må vi sejle på tur til andre havne, og hvilke forholdsregler gælder?
  1. Alle lystbåde havne er åbne for danske gæstesejlere.
  2. Vær opmærksom på, at det lempede forsamlingsforbud på 25 kun gælder ved organiseret foreningsidræt. I privat regi gælder fortsat et forsamlingsforbud på 5 personer.
  3. Husk at give plads til gæstesejlere, når du forlader hjemhavnen (vend dit skilt til grønt).
  4. Vær forberedt på, at du i mange havne kan komme til at ligge uden på andre både. Læg jer hæk mod stævn, vis hensyn, når I træder ind over andre både, og rør så få punkter som muligt.
  5. Vask hænder og sprit af ofte.
  6. Der er med få undtagelser adgang til toilet og bad i havnene. Undlad derfor at kontakte havnefogeden med dette spørgsmål.
  7. Brug gerne eget toilet og bad i båden for at minimere smittespredningen (forudsat, at der er holdingtank i båden). Benyt havnens anlæg til tømning.
  8. Forvent, at betalingsautomater er i drift.
  9. Benyt gerne MarinaBooking.dk for at reservere plads
 2. Må vi sejle til andre lande?
  1. Når du overvejer at sejle til udlandet, skal du tjekke anbefalingerne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  2. Farvemarkeringen kan ændres ugentligt på baggrund af smittetrykket i landene. 

 

Dansk Sejlunion 28.02.21

NU MÅ VI IGEN MØDES I STØRRE GRUPPER

I Dansk Sejlunion glæder vi os i den grad over dagens udmelding om, at vi nu igen kan mødes og træne sammen i større grupper. Forsamlingsloftet for udendørs idrætter er blevet hævet fra 5 til 25 fra 1. marts. Det betyder, at vi går en sæson i møde, hvor det rent faktisk kan lade sig gøre at gennemføre undervisning og træning på vandet, siger Line Markert, formand for Dansk Sejlunion.

– Det var virkelig en dejlig melding, vi fik i dag, og jeg er meget taknemmelig for, at vores idræt er blevet en del af genåbningen. Med et loft på 25 kan vi gennemføre mange aktiviteter. Alle de sejlere, der har været nødsaget til at træne alene eller i små grupper hele vinteren, kan igen komme på vandet i et større felt. Foreningslivet og fælles træning har stor betydning for det mentale velvære. Det er superpositivt, at politikerne også har øje på det i deres forhandlinger.

Husk i øvrigt, at du altid kan holde dig opdateret om de seneste corona-udmeldinger på vores hjemmeside.